SBP Kredit AB offentliggör delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2023

Bolaget offentliggör härmed delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2023, vilken i sin helhet
finns tillgänglig på www.sbpkredit.se.

  • NAV (Net Asset Value) för vinstandelslånet uppgår per 30 juni 2023 till 103,45 % eller 10 345 kr/andel.
  • Under första halvåret 2023 har utmaningarna på fastighetsmarknaden fortsatt med stigande räntor och kraftig inflation. Efterfrågan på fastighetslån var lägre i början av året för att sedan komma i gång innan sommaren.
  • Bolagets utestående kreditportfölj har under första halvåret minskat från 1 062 mkr till 1 025 mkr vid halvårsskiftet. Kreditportföljen består vid halvårsskiftet av 56 krediter. Totalt har bolaget beviljade kreditbeslut på 1 777 mkr vid halvårsskiftet.
  • Bolaget har fortsatt inga faktiska kreditförluster. Schablonmässig reservering för befarade kreditförluster har dock skett i enlighet med IFRS 9.
  • Bolagets intäkter uppgick till 59,8 mkr (68,9).
  • Resultat före ränta på vinstandelslån uppgår till 29,2 mkr (22,8).
  • Räntekostnaden på vinstandelslånet uppgår till 23,4 mkr (18,3) vilket motsvarar en avkastning på 3,45% för perioden (3,71%).
  • LTV (Loan to Value) i kreditportföljen uppgår till 52,9% (49,6%).
  • Avkastningen på vinstandelslånet är i linje med fondens långsiktiga målsättning 6-8% per år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt
Marknadsmissbruksförordningen.

Stockholm den 18 augusti 2023

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Om Svensk BostadsPartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat totalt cirka 200 krediter på nästan 5 miljarder kronor.

Pressmeddelande 23-08-18 (pdf)

Delårsrapport 2023 (pdf)

Fler nyheter