fastighets­finansiering

Vi finansierar alla typer av fastigheter

SBP Kredit erbjuder företag lån till ny- och ombyggnation samt lån till fastigheter och mark. Vi är antingen ensam långivare eller tillför det kapital som kan behövas för att fylla gapet mellan bankfinansiering och eget kapital. Vi kan skräddarsy en finansieringslösning efter behov.

Genom vår långa erfarenhet av projektutveckling och finansmarknad samt bank bidrar vi genom att tillskjuta både kapital och kunskap i den mest kapitalintensiva delen av ett fastighetsprojekt.

Finansiering sker främst av bostäder men även kontor och industriella fastigheter i Sverige.

Lånevillkor:

  • Belopp 5 miljoner kronor och uppåt
  • Belåningsgrad upp till 75 procent
  • Löptid upp till 60 månader

Hur stort belopp vi lånar ut är en samlad bedömning av affären och vilka säkerheter som finns. Som säkerhet tar vi pantbrev, pant i aktier eller annan likvärdig säkerhet tillsammans med en moderbolagsgaranti.

Kreditbeslut fattas av ett särskilt utsett kreditutskott som sammanträder varje vecka. 

Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv är en finansieringsform under själva nybyggnationen och kan kombineras med en underliggande finansiering hos bank. Byggnadskreditivet betalas ut i etapper enligt en lyftplan och SBP betalar projektets fakturor. Ränta kan betalas löpande på den del som har utbetalats och det går också att avvakta till dess projektet är färdigställt.

Fastighetslån

SBP finansierar inte bara nybyggnation utan även lån till mark och befintliga fastigheter. Vi erbjuder också lån till fastighetsutveckling och andra investeringar kopplade till fastigheter.

Kreditprocessen

Vår kreditprocess sker i fem steg. Korta beslutsvägar och genomarbetad struktur bidrar till en snabb process.

1. Projektbeskrivning

Projektägaren presenterar sitt projekt med budget och relevanta avtal som köpe- och entreprenadavtal.

2. Affärsgenomgång och analys

SBP analyserar och begär in eventuell kompletterande information för att kunna erbjuda ett affärsförslag.

3. Kreditbeslut

SBP fattar ett formellt kreditbeslut inom två veckor, som är giltigt upp till sex månader. SBP kan fatta beslutet trots att vissa villkor måste uppfyllas som bygglov, entreprenadavtal och annan bankfinansiering.

4. Låneutbetalning

När villkoren är uppfyllda tar SBP fram låneavtal och utbetalning sker enligt överenskommelse.

5. Slutförande

Sista steget är färdigställande av projektet och återbetalning av lånet. Lånet löper normalt till dess att projektet är färdigställt.

Under projektets gång sker en löpande uppföljning. SBP gör flera besök på plats och inför varje utbetalning sker en besiktning på byggarbetsplatsen. Projektägaren skickar även in en skriftlig uppföljning varje kvartal. Vår affärsmodell med kontinuerlig uppföljning fungerar som ett stöd under hela byggnadsperioden.