Om oss

Våra medarbetare

Vi som jobbar här

{"type":"loader","speed":4,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":83}

Anna har mer än 18 års erfarenhet från bank. Senaste i en roll som Global Head of High Yield Sales på Danske Bank. Dessförinnan arbetade Anna i London som Associate Director på Barclays Capital inom Fixed Income.

Anna har en MSc i Business Administration & Economics från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hon innehar även The CFA Institute Certificate in ESG Investing.

Anna Gårder

Head of Investor Relations

Anna har mer än 16 års erfarenhet från bank. Senast i en roll som kundansvarig för mellanstora bolag på Nordea vilket innebär ett helhetsansvar för kundens engagemang.

Som kundansvarig finns vi tillgängliga och följer projektet från början till slut; allt ifrån en första kontakt med analys och förslag på upplägg till avtal, utbetalning och uppföljning. Vi säkerställer att projektet fortskrider enligt plan och har ett tätt samarbete med kunden

Anna har en Ekonomie kandidatexamen från Karlstads universitet.

Anna Persson

Kundansvarig

David är VD i SBP Kredit AB och Svensk Bostads partner AB. Han leder den fortsatta utvecklingen av bolagen. Tidigare har David varit nordisk VD för försäkringsbolaget Zurich Insurance. David är även styrelseordförande i Mentor som arbetar med att hjälpa ungdomar att göra hälsosamma val genom mentorskap.

David har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm

Emelie har mer än 10 års erfarenhet från bank. Senast i en roll som kreditanalytiker på Danske Bank. Dessförinnan arbetade hon som kundansvarig på företagssidan med ett helhetsansvar för kundens affär.

Som kundansvarig finns vi tillgängliga och följer projektet från början till slut; allt ifrån en första kontakt med analys och förslag på upplägg till avtal, utbetalning och uppföljning. Vi säkerställer att projektet fortskrider enligt plan och har ett tätt samarbete med kunden.

Emelie har en MSc i Business & Economics från Luleå tekniska universitet.

Emelie Skott Gudmundsson

Kundansvarig

Henric har gedigen erfarenhet från bank och försäkring. De senaste åren har Henric varit CFO på större bolag i Sverige.

Henric har en Msc i Corporate and Financial Management från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Håkan jobbar sedan drygt 10 år som egen konsult inom finansiering och innehar bland annat en styrelsepost i en Sparbank. I övrigt jobbar Håkan som oberoende rådgivare till kreditinstitut vad avser problemkrediter mm. Håkan startade sitt yrkesliv hos Handelsbanken Corporate Finance i 8 år för att sedan ansvara för hanteringen av problemkrediter i Swedbank under nästan 20 år.

Håkan Dorm

Kreditchef

Joel har mer än 14 års erfarenhet från bank. Senast som kundansvarig för fastighetsbolag i midcorp-segmentet på Swedbank vilket innebär ett helhetsansvar för kundens engagemang. Joel har även en bakgrund som kundansvarig för bostadsrättsföreningar samt som fastighetsvärderare på Nordea. Som kundansvarig finns vi tillgängliga under hela projektets gång. Genom ett nära samarbete med kund säkerställer vi att allt fortlöper enligt plan.  

Joel Misiak

Kundansvarig

Lotta har mer än 32 års erfarenhet från bank, bl a som kundstöd mot börsnoterade fastighetsbolag och för problemkrediter på Swedbank

Som kundstöd hanterar vi administrationen gentemot kund och kundansvarig. Vi tar fram avtal, låne- och säkerhetshandlingar för nya och befintliga kunder. Är behjälplig med utbetalning och uppföljning

Lotta Asp

Kundstöd

Louise har mer än 7 års erfarenhet från bank där hon främst har jobbat på företagssidan inom olika segment. Senast som kundansvarig för stora kunder på Nordea.

Som kundansvarig finns vi tillgängliga och följer projektet från början till slut; allt ifrån en första kontakt med analys och förslag på upplägg till avtal, utbetalning och uppföljning. Vi säkerställer att projektet fortskrider enligt plan och har ett tätt samarbete med kunden.

Louise Sjöberg

Kundansvarig

Åsa har mer än 21 års erfarenhet från bankuppdrag, varav de sista 8 åren som kundstöd för börsnoterade fastighetsbolag på Swedbank.

Som kundstöd hanterar vi administrationen gentemot kund och kundansvarig. Vi tar fram avtal, låne- och säkerhetshandlingar för nya och befintliga kunder. Är behjälplig med utbetalning och uppföljning.

Åsa Geeber

Kundstöd

{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

Vår styrelse

Styrelsen

Vi har lång erfarenhet av fastigheter, finansmarknaden och bank. Styrelsen har det yttersta ansvaret för SBP Kredits organisation och förvaltning.

Styrelsen består av sex ordinarie styrelseledamöter och en suppleant, inklusive ordförande. Enligt gällande bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och lägst noll och högst fem suppleanter.

Driver och äger tillsammans med familjen Gillesvik AB-koncernen, som bedriver fastighets- och kapitalförvaltningsverksamhet.

Nuvarande styrelseuppdrag är bl a Mackmyra Svensk Whisky AB, Brandkontoret AB och Julius & Nils Westerdahls stiftelse.

Carl-Johan Kastengren

Styrelsesuppleant

Christian har en lång bakgrund inom finans­branschen och driver idag ett Family Office i Stockholm. Christian var 2004-2009 VD på SEB i New York och ansvarade då för SEB:s verk­sam­het i Nord­amerika. Mellan åren 1996-2004 arbetade Christan på SEB Merchant Banking i Stockholm och då som ansvarig för en grupp större företags­kunder. Innan dess arbetade Christan på Handels­banken i New York som kund­ansvarig inom stor­företags­gruppen.

Christian Dahlberg

Styrelseledamot

Håkan jobbar sedan drygt 10 år som egen konsult inom finansiering och innehar bland annat en styrelsepost i en Sparbank. I övrigt jobbar Håkan som oberoende rådgivare till kreditinstitut vad avser problemkrediter mm. Håkan startade sitt yrkesliv hos Handelsbanken Corporate Finance i 8 år för att sedan ansvara för hanteringen av problemkrediter i Swedbank under nästan 20 år.

Håkan Dorm

Styrelseledamot

Johan är verksam i SBP som ledamot i kreditkommittén. Han leder och äger SannMatt AB till­sammans med familjen. SannMatt AB bedriver investerings- och kapital­­förvaltnings­­verksamhet. Tidigare bl a VD och koncern­chef i Catella AB.

Lång erfaren­het från styrelse­­arbete i såväl börs­bolag som bolag inom den finans­iella sektorn. Nuvarande styrelse­­uppdrag är bl a Turako AB (ordf), Turako Skol­­fastig­heter AB (ordf), FB Bostad AB (ordf) och God Fond i Sverige AB (ledamot).

Johan Björklund

Styrelseordförande

Johanna Cerwall har mellan 2016 och 2022 varit vd för Skandiabanken och ingick i Skandias koncernledning.

Johanna Cerwall

Styrelseledamot

Matts är verksam i SBP som ledamot i kredit­kommittén. Han är även del­ägare och verk­sam inom Gillesvik-koncernen sedan 2005. Gillesvik äger och för­valtar fastig­­heter i Stockholms­­området. Tidigare arbetade Matts inom Corporate Finance på Carnegie under fem år och har även erfaren­­het av projekt­­utveck­ling av bostäder. Nuvarande styrelse­­uppdrag är bl a Förvaltnings­­aktie­­bolaget Teoge, Turako AB, Gica Fastigheter AB och Verde Fastigheter AB samt diverse bolag inom Gillesviks­koncernen.

Matts Kastengren

Styrelseledamot

Vår historia

Historien bakom SBP Kredit

SBP Kredit grundades 2016 av Sannmatt (familjen Björklund) och Gillesvik (familjen Kastengren).

Johan Björklund och Matts Kastengren har lång erfarenhet från fastighet och finans samt projektutveckling. Anledningen till att de startade SBP Kredit från första början var att de upptäckte en strukturell brist i banksystemet. Det saknades en effektiv finansiering av fastighetsprojekt och ur detta föddes SBP.

Med en tydlig affärsidé att finansiera mindre och medelstora fastighetsprojekt i Sverige möjliggör SBP projekt som annars kanske inte skulle bli av.

Sedan starten 2016 har krediter uppgående till 5,3 miljarder kronor beviljats (per 23-12-31).

Kreditportföljen är fördelad över hela Sverige med fokus på Storstockholm som utgör drygt hälften av lånen. Majoriteten av krediterna är byggnadskreditiv till bostadsrättsföreningar och resterande är finansiering av hyresrätter, mark och övrigt.

SBP har inte haft några kreditförluster under åren. Att undvika förluster är inte bara positivt för investerarna, utan det skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetare och bättre förutsättningar för SBP:s kunder.

{"type":"loader","speed":4,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":83}
{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

Om SBP Kredit

Vi tillför det kapital som behövs

SBP erbjuder företag lån till olika fastighetsprojekt. Vi är specialister inom fastighets­finansiering och erbjuder lösningar som passar just ditt projekt. Vår kreditprocess är effektiv och vi ger snabbt besked.

Våra finansieringslösningar innebär att vi kan vara med under hela processen från markförvärv till färdigställande av ett fastighetsprojekt eller delar av den. Vi finansierar även köp av alla typer av fastigheter och mark.

Vi på SBP har tillsammans mångårig erfarenhet av projektutveckling, projektfinansiering och finansmarknad samt bank och kan tillföra både kapital och kunskap.