Investerare

SBP Kredit AB är en alternativ investeringsfond förvaltad av Svensk Bostadspartner AB. SBP Kredit och Svensk Bostadspartner är båda registrerade som finansiella institut hos Finansinspektionen.

SBP Kredits verksamhet är att låna ut pengar till fastighetsprojekt. Sedan starten 2016 har cirka 185 lån utbetalats och SBP har beviljat krediter till över fyra miljarder kronor. SBP har inte haft några kreditförluster sedan start.

Kreditportfölj

Kredit­portföljen är fördelad över hela Sverige med fokus på Stor­­stockholm som utgör 39 procent av lånen. Majoriteten av krediterna är byggnads­kreditiv till bostads­rätts­föreningar och hyres­rätts­projekt och resterande är främst finansiering av förvaltnings­fastigheter.

Geografisk indelning

Utbetalda krediter (mkr)

Genomsnittlig löptid (år)

Antal krediter

Totalt beviljad kreditvolym (mkr)

LTV

%

1 portföljen upp­går utbetalda fastighets­­­krediter till 1 060 miljoner kronor spridda på 66 olika projekt med en genom­­­snittlig löp­­tid på 1,5 år. LTV (Loan-to-Value) i låne­­port­följen upp­går till 51 procent (2022-12-30).

Finansiering

Finansiering av SBP Kredits verk­sam­het sker genom:

 • Säkerhets­­ställd finansiering
 • Vinstandels­lån SBP Kredit AB (andelsklass A) om 677 miljoner kronor noterat på NGM:s lista Nordic AIF
 • Grönt säkerställt kapitalandels­lån SBP Kredit AB (andelsklass B) om 50 miljoner kronor 

Målsättningen är att leverera en genom­­snittlig avkast­­ning på 6 – 8 procent under lånets löptid.

Rating

SBP Kredit har erhållit en preliminär BBB-rating från Scope i samband med att bolaget undersöker möjligheterna att emittera ett säkerhetsställt kapitalandelslån. En slutlig rating kommer att presenteras efter att en eventuell emission genomförts.

Scopes rating-rapport (pdf)

Grön finansiering

SBP Kredit har tagit fram ett ram­verk för grön finansiering som skapar för­ut­sätt­ningar att emittera gröna lån. Ram­verket för grön finansiering beskriver de investeringar som leder till mindre energi­användning och lägre klimat­påverkan och kvalificeras därmed att finansieras med gröna lån. Ramverket har utformats i linje med både Green Bond Principles och Green Loan Principles1.

Ramverket har utvärderats av en oberoende tredje part, CICERO (Center for International Climate Research), som är ett klimat­forsknings­institut. Ramverket, samt relaterade styr­dokument och rapporterings­standarder, erhöll klassificeringen ”Light Green” och ”Good” från CICERO.

SBP Kredit avser att regel­bundet rapportera avseende under­liggande gröna projekt och tillgångar. En rapport kommer årligen att publiceras på bolagets hemsida.

Green Financing Framework (pdf)
Second Opinion Cicero (pdf)
Hållbarhetspolicy 2021 (pdf)

Ägare

SBP Kredit AB ägs till 60 procent av Svensk Bostads­partner AB och 40 procent av SBP Välgörenhets­stiftelse. Svensk Bostads­partner AB ägs i sin tur enligt nedan:

 • Gillesvik Fastigheter AB, familjen Kastengren
 • SannMatt AB, Johan Björklund
 • Roosgruppen, Håkan Roos
 • DBG Holding, Christian Dahlberg
 • Ninen AB, Stefan Linder
 • Ebbe Krook
 • Pakta AB, familjen Looft
 • Stockholm Ström Rederi & Förvaltning AB, familjen Leffler
 • Agneta Karolina Invest AB, Agneta Håstad
 • Investment Rufus Eriksson, Leif Eriksson
 • Per Ludvigsson
 • Argumented Ideas XL AB, Ludvig Linge

SBP Välgörenhets­stiftelse äger preferens­aktier som ger utdel­ning varje år. Pengarna skänks till ett väl­görande ända­mål kopplat till verksam­heten. Medarbetarna som ingår i stiftelsens styrelse bestämmer vad pengarna ska gå till.