Är du intresserad av att investera i SBP Kredit genom vår fond

Investera i SBP fond

Finansiering

Finansiering av SBP Kredits verk­sam­het sker genom

 • Säkerhets­­ställd finansiering
 • Vinstandels­lån SBP Kredit AB (andelsklass A) om 677 miljoner kronor noterat på NGM:s lista Nordic AIF, målsättningen är att leverera en genom­­snittlig avkast­­ning på 6 – 8 procent under lånets löptid.
 • Grönt säkerställt kapitalandels­lån SBP Kredit AB (andelsklass B) om 50 miljoner kronor 

Investera i vår fond

{"type":"loader","speed":4,"random":0.8,"shift":0.5,"size":0.8,"rupture":80}

SBP Fond

SBP Kredit AB är en alternativ investeringsfond förvaltad av Svensk Bostadspartner AB. Svensk Bostadspartner är registrerad som finansiellt institut hos Finansinspektionen och SBP Kredit som svensk AIF-fond. Fonden är noterad på NGM:s lista Nordic AIF.

{"type":"loader","speed":8,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":67}

Kreditportfölj

Kreditportföljens utveckling

Kredit­portföljen är fördelad över hela Sverige med fokus på Stor­­stockholm som utgör 39 procent av lånen. Majoriteten av krediterna är byggnads­kreditiv till bostads­rätts­föreningar och hyres­rätts­projekt och resterande är främst finansiering av förvaltnings­fastigheter.

{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

Kreditportföljen per 231231

Utbetald kreditvolym

Antal krediter

Genomsnittlig kreditvolym

Kreditförluster sedan start

Genomsnittlig kredittid

Genomsnittlig kvarstående löptid

Genomsnittlig belåningsgrad (LTV)

Beviljade krediter sedan start 2016

Beviljade krediter sedan start 2016

1 149 mkr

66 st

17,4 mkr

0 mkr

19 mån

8 mån

53 %

5,3 mdr

220 st

Kreditportföljen per 231231

Utbetald kreditvolym: 1 149 mkr

Antal krediter: 66 st

Genomsnittlig kreditvolym: 17,4 mkr

Kreditförluster sedan start: 0 mkr

Genomsnittlig kredittid: 19 mån

Genomsnittlig kvarstående löptid: 8 mån

Genomsnittlig belåningsgrad (LTV): 53 %

Beviljade krediter sedan start 2016: 5,3 mdr

Beviljade krediter sedan start 2016: 220 st

Kreditportföljen per 231231

Utbetald kreditvolym

Antal krediter

Genomsnittlig kreditvolym

Kreditförluster sedan start

Genomsnittlig kredittid

Genomsnittlig kvarstående löptid

Genomsnittlig belåningsgrad (LTV)

Beviljade krediter sedan start 2016

Beviljade krediter sedan start 2016

1 149 mkr

66 st

17,4 mkr

0 mkr

19 mån

8 mån

53%

5,3 mdr

220 st

{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

Kvartalsvis data

Utestående fondandelar, andelsklass A (mkr)

NAV

Periodens avkastning

Avkastning (12mån, rullande)

Utbetald kreditvolym (mkr)

Antal krediter

Belåningsgrad (LTV)

2023 Q4

677

106,71

1,2%

6,7%

1 149

66

53%

2023 Q3

677

105,55

2,1%

7,7%

1 190

57

52%

2023 Q2

677

103,45

1,9%

7,9%

1 017

52

51%

2023 Q1

677

101,85

1,9%

8,1%

1 064

57

51%

2022 Q4

677

108,17

2,1%

8,2%

1 060

66

51%

2022 Q3

677

106,08

2,3%

7,5%

1 185

62

50%

Kvartalsvis data

Utestående fondandelar, andelsklass A (mkr)

2023 Q4

677

2023 Q3

677

2023 Q2

677

2023 Q1

677

2022 Q4

677

2022 Q3

677

NAV

2023 Q4

106,71

2023 Q3

105,55

2023 Q2

103,45

2023 Q1

101,85

2022 Q4

108,17

2022 Q3

106,08

Periodens avkastning

2023 Q4

1,2%

2023 Q3

2,1%

2023 Q2

1,6%

2023 Q1

1,9%

2022 Q4

2,1%

2022 Q3

2,3%

Avkastning (12mån, rullande)

2023 Q4

6,7%

2023 Q3

7,7%

2023 Q2

7,9%

2023 Q1

8,1%

2022 Q4

8,2%

2022 Q3

7,5%

Utbetalad kreditvolym (mkr)

2023 Q4

1 149

2023 Q3

1 190

2023 Q2

1 017

2023 Q1

1 064

2022 Q4

1 060

2022 Q3

1 185

Antal krediter

2023 Q4

66

2023 Q3

57

2023 Q2

52

2023 Q1

57

2022 Q4

66

2022 Q3

62

Belåningsgrad (LTV)

2023 Q4

53%

2023 Q3

52%

2023 Q2

53%

2023 Q1

51%

2022 Q4

51%

2022 Q3

50%

Rating

Vi har erhållit en preliminär BBB-rating från Scope i samband med att bolaget har valt att emittera ett säkerhetsställt kapitalandelslån.

{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

Grön finansiering

SBP Kredit har tagit fram ett ram­verk för grön finansiering som skapar för­ut­sätt­ningar att emittera gröna lån.

Ram­verket för grön finansiering beskriver de investeringar som leder till mindre energi­användning och lägre klimat­påverkan och kvalificeras därmed att finansieras med gröna lån. Ramverket har utformats i linje med både Green Bond Principles och Green Loan Principles1.

Ramverket har utvärderats av en oberoende tredje part, CICERO (Center for International Climate Research), som är ett klimat­forsknings­institut. Ramverket, samt relaterade styr­dokument och rapporterings­standarder, erhöll klassificeringen ”Light Green” och ”Good” från CICERO.

SBP Kredit avser att regel­bundet rapportera avseende under­liggande gröna projekt och tillgångar. 

Ägare

Ägare i SBP Kredit

SBP Kredit AB ägs till 60 procent av Svensk Bostads­partner AB och 40 procent av SBP Välgörenhets­stiftelse. Svensk Bostads­partner AB ägs i sin tur enligt nedan.

SBP Välgörenhets­stiftelse äger preferens­aktier som ger utdel­ning varje år. Pengarna skänks till ett väl­görande ända­mål kopplat till verksam­heten. Medarbetarna som ingår i stiftelsens styrelse bestämmer vad pengarna ska gå till.

 • Gillesvik Fastigheter AB, familjen Kastengren
 • SannMatt AB, Johan Björklund
 • Roosgruppen, Håkan Roos
 • DBG Holding, Christian Dahlberg
 • Ninen AB, Stefan Linder
 • Ebbe Krook
 • Pakta AB, familjen Looft
 • Stockholm Ström Rederi & Förvaltning AB, familjen Leffler
 • Agneta Karolina Invest AB, Agneta Håstad
 • Investment Rufus Eriksson, Leif Eriksson
 • Per Ludvigsson
 • Argumented Ideas XL AB, Ludvig Linge
{"type":"loader","speed":9,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":55}

Rapporter och dokument

Här kan du se årsredovisningar, delårsrapporter & bokslutskommunikéer, kallelser och övriga dokument

{"type":"loader","speed":4,"random":0.8,"shift":0.5,"size":0.8,"rupture":80}

Finansiell kalender

Här hittar du datum för bland annat årsredovisningar, halvårs- och kvartalsrapporter.

2024-06-15 NAV samt marknadskommentar

2024-05-15 NAV samt marknadskommentar

2024-04-15 Kvartalsrapport Q1 samt NAV

2024-03-31 Årsredovisning 2023

2024-03-15 NAV samt marknadskommentar

2024-02-28 Bokslutskommunike 2023

2024-02-15 NAV samt marknadskommentar

2023-08-18 Halvårsbokslut 2023

2023-05-24 Årsredovisning 2022

2022-05-19 Informationsmöte (inbjudan distribueras separat och publiceras på sbpkredit.se)

2022-03-25 Årsredovisning för 2021

2022-08-31 Halvårsbokslut 2022

2021-03-21 Årsredovisning för 2020

2021-08-30 Halvårsbokslut 2021

2020-10-16 Delårsbokslut per 2020-07-31

{"type":"loader","speed":9,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":55}