Är du intresserad av att investera i SBP Kredit genom vår fond

Investera i SBP fond

Finansiering

Finansiering av SBP Kredits verk­sam­het sker genom

 • Säkerhets­­ställd finansiering
 • Vinstandels­lån SBP Kredit AB (andelsklass A) om 677 miljoner kronor noterat på NGM:s lista Nordic AIF
 • Grönt säkerställt kapitalandels­lån SBP Kredit AB (andelsklass B) om 50 miljoner kronor 

Målsättningen är att leverera en genom­­snittlig avkast­­ning på 6 – 8 procent under lånets löptid.

Investera i vår fond

{"type":"loader","speed":4,"random":0.8,"shift":0.5,"size":0.8,"rupture":80}

SBP Fond

SBP Kredit AB är en alternativ investeringsfond förvaltad av Svensk Bostadspartner AB. SBP Kredit och Svensk Bostadspartner är båda registrerade som finansiella institut hos Finansinspektionen. Fonden är noterad på NGM:s lista Nordic AIF.

{"type":"loader","speed":8,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":67}

Kreditportfölj

Kreditportföljens utveckling

Kredit­portföljen är fördelad över hela Sverige med fokus på Stor­­stockholm som utgör 39 procent av lånen. Majoriteten av krediterna är byggnads­kreditiv till bostads­rätts­föreningar och hyres­rätts­projekt och resterande är främst finansiering av förvaltnings­fastigheter.

{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

Kreditportföljen per 221231

Utbetald kreditvolym

Antal krediter

Genomsnittlig kreditvolym

Kreditförluster sedan start

Genomsnittlig kredittid

Genomsnittlig kvastårende löptid

Genomsnittlig belåningsgrad (LTV)

Beviljade krediter sedan start 2016

Beviljade krediter sedan start 2016

1 060 mkr

66 st

26 mkr

0 mkr

18 mån

8 mån

51 %

4,2 mdr

185 st

Kreditportföljen per 221231

Utbetald kreditvolym: 1 060 mkr

Antal krediter: 66 st

Genomsnittlig kreditvolym: 26 mkr

Kreditförluster sedan start: 0 mkr

Genomsnittlig kredittid: 18 mån

Genomsnittlig kvastårende löptid: 8 mån

Genomsnittlig belåningsgrad (LTV): 51 %

Beviljade krediter sedan start 2016: 4,2 mdr

Beviljade krediter sedan start 2016: 185 st

Kreditportföljen per 221231

Utbetald kreditvolym

Antal krediter

Genomsnittlig kreditvolym

Kreditförluster sedan start

Genomsnittlig kredittid

Genomsnittlig kvastårende löptid

Genomsnittlig belåningsgrad (LTV)

Beviljade krediter sedan start 2016

Beviljade krediter sedan start 2016

1 060 mkr

66 st

26 mkr

0 mkr

18 mån

8 mån

51 %

4,2 mdr

185 st

{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

Kvartalsvid data

Utestående fondandelar, adelsklass A (mkr)

NAV

Periodens avkastning

Avkastning (12mån, rullande)

Utbetald kreditvolym (mkr)

Antal krediter

Belåningskrag (LTV)

2022 Q4

677

108,17

2,1%

8,2%

1 060

66

51 %

2022 Q3

677

106,08

2,3%

7,5%

1 185

62

50 %

2022 Q3

492

103,71

1,8%

7,2%

1 167

64

50 %

2022 Q1

492

101,87

1,9%

7,1%

1 181

65

49 %

2021 Q4

492

106,71

1,5%

7,1%

1 142

55

49 %

2021 Q3

412

105,19

2,0%

801

49

50 %

Kvartalsvid data

Utestående fondandelar, adelsklass A (mkr)

2022 Q4

677

2022 Q3

677

2022 Q2

492

2022 Q1

492

2021 Q4

492

2021 Q3

412

NAV

2022 Q4

108,17

2022 Q3

106,08

2022 Q2

103,71

2022 Q1

101,87

2021 Q4

106,71

2021 Q3

105,19

Periodens avkastning

2022 Q4

2,1%

2022 Q3

2,3%

2022 Q2

1,8%

2022 Q1

1,9%

2021 Q4

1,5%

2021 Q3

2,0%

Avkastning (12mån, rullande)

2022 Q4

8,2%

2022 Q3

7,5%

2022 Q2

7,2%

2022 Q1

7,1%

2021 Q4

7,1%

2021 Q3

Utbetalad kreditvolym (mkr)

2022 Q4

1 060

2022 Q3

1 185

2022 Q2

1 167

2022 Q1

1 181

2021 Q4

1 142

2021 Q3

801

Antal krediter

2022 Q4

66

2022 Q3

62

2022 Q2

64

2022 Q1

65

2021 Q4

55

2021 Q3

49

Belåningsgrad (LTV)

2022 Q4

51%

2022 Q3

50%

2022 Q2

50%

2022 Q1

49%

2021 Q4

49%

2021 Q3

50%

Rating

Vi har erhållit en preliminär BBB-rating från Scope i samband med att bolaget har valt att emittera ett säkerhetsställt kapitalandelslån.

{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

Grön finansiering

SBP Kredit har tagit fram ett ram­verk för grön finansiering som skapar för­ut­sätt­ningar att emittera gröna lån.

Ram­verket för grön finansiering beskriver de investeringar som leder till mindre energi­användning och lägre klimat­påverkan och kvalificeras därmed att finansieras med gröna lån. Ramverket har utformats i linje med både Green Bond Principles och Green Loan Principles1.

Ramverket har utvärderats av en oberoende tredje part, CICERO (Center for International Climate Research), som är ett klimat­forsknings­institut. Ramverket, samt relaterade styr­dokument och rapporterings­standarder, erhöll klassificeringen ”Light Green” och ”Good” från CICERO.

SBP Kredit avser att regel­bundet rapportera avseende under­liggande gröna projekt och tillgångar. En rapport kommer årligen att publiceras på bolagets hemsida.

Ägare

Ägare i SBP Kredit

SBP Kredit AB ägs till 60 procent av Svensk Bostads­partner AB och 40 procent av SBP Välgörenhets­stiftelse. Svensk Bostads­partner AB ägs i sin tur enligt nedan.

SBP Välgörenhets­stiftelse äger preferens­aktier som ger utdel­ning varje år. Pengarna skänks till ett väl­görande ända­mål kopplat till verksam­heten. Medarbetarna som ingår i stiftelsens styrelse bestämmer vad pengarna ska gå till.

 • Gillesvik Fastigheter AB, familjen Kastengren
 • SannMatt AB, Johan Björklund
 • Roosgruppen, Håkan Roos
 • DBG Holding, Christian Dahlberg
 • Ninen AB, Stefan Linder
 • Ebbe Krook
 • Pakta AB, familjen Looft
 • Stockholm Ström Rederi & Förvaltning AB, familjen Leffler
 • Agneta Karolina Invest AB, Agneta Håstad
 • Investment Rufus Eriksson, Leif Eriksson
 • Per Ludvigsson
 • Argumented Ideas XL AB, Ludvig Linge
{"type":"loader","speed":9,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":55}
{"type":"loader","speed":4,"random":0.8,"shift":0.5,"size":0.8,"rupture":80}

Finansiell kalender

Här hittar du datum för bland annat årsredovisningar, halvårs- och kvartalsrapporter.

2022-05-19 Informationsmöte (inbjudan distribueras separat och publiceras på sbpkredit.se)

2022-03-25 Årsredovisning för 2021

2022-08-31 Halvårsbokslut 2022

2021-03-21 Årsredovisning för 2020

2021-08-30 Halvårsbokslut 2021

2020-10-16 Delårsbokslut per 2020-07-31

{"type":"loader","speed":9,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":55}