Resultat av skriftligt förfarande SBP Kredit för ändring av fondens villkor

Innehavarna av vinstandelslånen med ISIN­­ SE0014782827 (med ett sammanlagt utestående belopp om 492 ­­200­­ 000­­ kronor) utgivet av SBP Kredit AB (publ) (”SBP Kredit”) har fattat beslut i det skriftliga förfarande som SBP Kredit kallade till den 25 ­­­maj 2022.

SBP Kredit kan meddela att när svarstiden löpt ut har 52,9 procent av röstberättigade andelslåneinnehavarna röstat och samtliga har röstat ja till ändringarna av fondens villkor och därmed är förslagen som SBP Kredit lade fram i det skriftliga förfarandet godkända.

I korthet innebär förändringen en anpassning för att möjliggöra en ny andelsklass i fonden.

Orsaken till förändringen är att SBP Kredit AB undersöker möjligheterna att i en ny andelsklass emittera säkerställda gröna kapitalandelsbevis.

De nya villkoren finns publicerade på sbpkredit.se.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB (publ)
Tel: 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 150 krediter på totalt över 3 miljarder kronor.

Pressmeddelande (pdf)
Villkor vinst- och andelslån andelsklass A (pdf)

Fler nyheter