SBP Kredit offentliggör delårsrapport

Bolaget offentliggör härmed delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2021, vilken i sin helhet finns tillgänglig på www.sbpkredit.se.

  • NAV (Net Asset Value) för vinstandels­lånet uppgår per 30 september 2021 till 105,2 % eller 10 520 kr/andel.
  • Globala åter­hämt­ningen i ekonomin fort­sätter vilket även märks i Sverige där bland annat tjänste­sektorn fortsätter förbättras. Detta tillsammans med stor efter­frågan på nya bostäder har inne­burit fortsatt hög efter­frågan på byggnads­kreditiv och annan fastighets­finansiering.
  • Bolagets utestående kredit­portfölj har under perioden ökat med 73 procent och uppgår vid kvartals­skiftet till 804 mkr. Under tredje kvartalet har 11 nya krediter beviljats med en total kredit­volym på 424 mkr. Vid kvartals­skiftet har bolaget beviljade kredit­beslut på totalt 1 644 mkr.
  • Bolaget har fortsatt inga faktiska eller befarade kredit­förluster. Schablon­mässig reservering för kredit­förluster har dock skett i enlighet med IFRS 9.
  • Bolagets intäkter uppgick till 55,6 mkr.
  • Resultat före ränta på vinstandels­lån uppgår till 27,8 mkr.
  • Räntekostnaden på vinstandels­lånet uppgår till 23,4 mkr vilket motsvarar en avkastning på 5,7 % för perioden.
  • LTV (Loan to Value) i kredit­portföljen uppgår till 50,4 %.
  • Avkastningen på vinstandels­lånet i linje med fondens lång­siktiga mål­sättning 6 – 8 % per år.
  • Bolaget har i början av oktober genomfört skriftligt för­farande där den främsta ändringen var för­längning av löp­tiden på vinstandels­lånet med ett år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentlig­göra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning och lagen om värde­pappers­marknaden.

Stockholm den 20 oktober 2021

För vidare information, vänligen kontakta:
Matts Kastengren, VD SBP Kredit AB (publ)
Tel 08-790 59 00, info@sbpkredit.se

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter. Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 115 krediter på totalt ca 2 700 mkr.

Pressmeddelande (pdf)
Delårsrapport (pdf)

Fler nyheter