Kallelse till årsstämma i Svensk Bostadspartner

Till:

Aktieägarna i Svensk BostadsPartner AB (publ)
org nr 559067-4825

Datum:

Torsdagen den 19 maj 2022

Tid:

Kl 16.00

Plats:

Kungsgatan 71 (2 tr) eller digitalt via Teams

Härmed kallas aktieägarna i Svensk BostadsPartner AB (publ), org nr 559067-4825, till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl 16.00. Stämman kommer att hållas på bolagets kontor (Kungsgatan 71, 2tr) men du kommer även att kunna vara med digitalt via Teams.

På stämman kommer de ärenden som anges i bolagsordningen att behandlas.

Årsredovisning, samt styrelsens förslag till teckningsoptioner, kommer att skickas ut till samtliga aktieägare före stämman.

Rätt att rösta på stämman har samtliga aktieägare införda i bolagets aktiebok.

I samband med stämman kommer även en presentation att ske av marknaden och bolagets utveckling hittills samt en presentation av och diskussion kring planer och ambitioner för det kommande året.

Kallelse till årsstämman kommer även att ske i Svenska Dagbladet samt i Post- och Inrikes tidningar.

Aktieägarare som önskar delta på stämman bör anmäla sig senast den 16 maj 2022 till Albert Olofsson: albert.olofsson@sbpkredit.se

Om du vill närvara digitalt så skickas länk med inloggningsuppgifter till mötet dagarna innan årsstämman.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Agenda

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 13. styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner
 14. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Fler nyheter