SBP Kredit:s kapital- och vinstandelslån har idag emitterats och upptagits till handel

SBP Kredit AB (publ) har emitterat ett vinstandelslån (ISIN: SE0014782827).

Lånet har idag emitterats med ett sammanlagt belopp om 412 200 000 kr samtidigt som det har upptagits till handel på NGM:s lista Miscellaneous Nordic AIF.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

Stockholm den 7 december 2020

För vidare information vänligen kontakta:
Matts Kastengren, VD SBP Kredit AB (publ)
Tel 08- 790 59 00, info@sbpkredit.se

Om Svensk Bostadspartner och SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat över 70 krediter på totalt över 1 400 MSEK.

Pressmeddelandet i pdf-format

Fler nyheter