Hållbarhet

Våra produkter

SBP erbjuder byggnads­kreditiv och fastighets­lån främst till att bygga bostäder i hela Sverige och bidrar med att utveckla håll­bara samhällen. Bostäderna har olika upplåtelse­former, varierar i storlek inom låg- och mellan pris­segmenten och riktar sig till olika befolknings­grupper. SBP finansierar fastighets­projekt där traditionell bank­finansiering inte är möjlig för många och utan våra krediter kanske projektet inte skulle bli av.

Energikrävande bransch

Fastighets­branschen är den bransch inom EU som är mest energi­krävande av alla och står för omkring 40 procent av den totala energi­använd­ningen och 36 procent av koldioxid­utsläppen (EU Taxonomy Report Technival Annex March 2020).

SBP Kredit erbjuder finansiering till nybygg­nation och spelar därför en viktig roll i att kunna påverka över­gången till mer energi­effektiva fastig­heter och mindre utsläpp som resultat.

Vår metod

Genom att utvärdera vilka projekt och fastig­heter vi ska finansiera och välja energi­effektiva fastigheter som byggs i hållbara material kan vi bidra med att minska utsläppen och negativ klimat­påverkan. Stor del av den finansiering som SBP lämnar avser byggnads­kreditiv för nyproduktion av bostäder där aktiva val kan göras för att åstadkomma energi­effektiva byggnader. Många av projekten avser två- eller tre­vånings­hus där trä är huvudsakligt bygg­material vilket ger ett litet klimat­avtryck.

Eftersom SBP är aktiv i bygg­processen genom besiktnings­män som löpande är ute på byggarbetsplatsen har vi möjlighet att ha kontroll över att hela processen hanteras på ett bra och effektivt sätt. Vi kan även kontrollera att material­spill hanteras på bästa sätt.

Hållbarhet på bred front

Att SBP arbetar för håll­barhet i allt vad vi gör lockar fler kunder och investerare. Det blir lättare att attrahera personal och förstärker varu­märket ytterligare. SBP arbetar för lika arbets­förutsättningar för alla oavsett kön, religion eller sexuell läggning.

Våra fyra fokusområden

SBP Kredit har identifierat fyra fokus­områden inom hållbar­het med ambitionen att alla projekt som finansieras ska upp­fylla följande kriterier:

1

Miljö- och klimatpåverkan

Nyproduktion av energieffektiva byggnader samt projekt för minskad energianvändning
Öka andelen energianvändning inom förnyelsebar energi
Minimera mängden avfall i produktionen

FN:s globala mål: 7. Hållbar energi för alla FN:s globala mål: 12. Hållbar konsumtion och produktion FN:s globala mål: 13. Bekämpa klimatförändringarna

2

Social hållbarhet

SBP ska vara en attraktiv arbets­givare
Hållbara och transpar­enta leverantörs­kedjor
Finansiera projekt som upp­muntrar till att bygga säkra och inkluderande ­samhällen

Läs mer om vårt sociala hållbarhetsarbete:
SBP Välgörenhetsstiftelse

FN:s globala mål: 3. God hälsa och välbefinnande FN:s globala mål: 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt FN:s globala mål: 11. Hållbara städer och samhällen FN:s globala mål: 16. Fredliga och inkluderande samhällen

3

Hälsosam och hållbar livsstil

Finansiera projekt som ska bidra till att invånarna har möjlighet att leva hälsosamt och hållbart

FN:s globala mål: 3. God hälsa och välbefinnande FN:s globala mål: 11. Hållbara städer och samhällen FN:s globala mål: 12. Hållbar konsumtion och produktion

4

Hållbar ekonomisk utveckling

Medverka i projekt som erbjuder bostäder till rimliga priser till slutkund i förhållande till yta och energieffektivitet

FN:s globala mål: 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtFN:s globala mål: 12. Hållbar konsumtion och produktion FN:s globala mål: 13. Bekämpa klimatförändringarna