SBP Kredit offentliggör årsredovisningen för 2022

SBP Kredit AB är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

Bolagets verksamhet startade den 7 december 2020 genom emission av kapital- och vinstandelslån (ISIN SE0014782827). Vinstandelslånet uppgår vid årsskiftet till 677 mkr. Lånet är upptaget till handel på NGM:s lista Miscellaneous Nordic AIF. Villkor och prospekt finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Bolaget offentliggör härmed årsredovisningen för 2022, vilken i sin helhet finns tillgänglig på www.sbpkredit.se.

  • Bolagets omsättning 2022 uppgår till 151,0 mkr och rörelseresultat före beräkning av rörlig ränta på vinstandelslånet uppgår till 67,0 mkr.
  • Räntan på vinstandelslånet uppgår till 55,4 mkr vilket motsvarar 8,2 % avkastning under året. Total avkastning på vinstandelslånet sedan start i december 2020 är 14,9 %. Räntan på vinstandelslånet betalas ut den 31 mars 2023 till innehavare på avstämningsdagen som är den 24 mars 2023.
  • NAV (Net Asset Value) för vinstandelslånet uppgår per 31 december 2022 till 108,17 % eller 10 817 kr/andel.
  • Årets resultat uppgår till 9,2 mkr.
  • Bolaget har fortsatt inga faktiska eller befarande kreditförluster. Schablonmässig reservering för kreditförluster har dock skett i enlighet med IFRS 9.
  • Kreditportföljen består vid årsskiftet av 65 krediter med totalt beviljad kredit om 1 691 mkr varav 1 062 mkr är utbetalt.
  • LTV (Loan to Value) i kreditportföljen uppgår till 51 %.
  • Informationsmöte kommer att hållas den 31 maj. Inbjudan sker separat samt på bolagets hemsida.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknads­missbruks­förordningen.

För vidare information vänligen kontakta:

David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 070-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 190 krediter på totalt över 4 miljarder kronor.

Pressmeddelande (pdf)
Årsredovisning 2022 (pdf)

Fler nyheter