SBP Kredit AB offentliggör NAV-kurs 103,45 för juni 2023

SBP Kredit AB (publ) är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

SBP Kredit AB (publ) har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna
vinstandelslån som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

NAV-kursen per 30 juni 2023 uppgår till 103,45% eller 10 345 kr/andel. Detta innebär en ökning under
juni med 0,4 procentenheter.

”Under juni har vi ett ökat inflöde på nya krediter som kommer ge en positiv effekt på resultatet senare
under året när dessa kunder kommer att börja lyfta från sina krediter. Vi levererar ett stabilt finansiellt
resultat för juni som ger en förväntad avkastning på vinstandelslånet och bolaget har fortsatt inga
kreditförluster”, säger David Haak, vd på SBP Kredit.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat totalt cirka 200 krediter på nästan 5 miljarder kronor.

Pressmeddelande 23-07-14 (pdf)

Kvartalssammanfattning Q2 2023 (pdf)

Fler nyheter