Pressmeddelande: SBP Kredit offentliggör delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022

Bolaget offentliggör härmed delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2022, vilken i sin helhet finns tillgänglig på www.sbpkredit.se. Bolaget har även publicerat en kvartalsrapport för andra kvartalet.

  • NAV (Net Asset Value) för vinstandelslånet uppgår per 30 juni 2022 till 103,71% eller 10 371 kr/andel.
  • Under första halvåret 2022 har det skett stora förändringar i den finansiella världen med kraftiga nedgångar på börserna, stigande räntor och kraftig inflation. Efterfrågan på fastighetslån har varit fortsatt hög under perioden och bolaget har under perioden haft tillväxt.
  • Bolagets utestående kreditportfölj har under första halvåret ökat från 1 142 mkr till 1 167 mkr vid halvårsskiftet. Kreditportföljen består vid halvårsskiftet av 64 krediter. Totalt har bolaget beviljade kreditbeslut på 2 211 mkr vid halvårsskiftet.
  • Bolaget har fortsatt inga faktiska eller befarande kreditförluster. Schablonmässig reservering för kreditförluster har dock skett i enlighet med IFRS 9
  • Bolagets intäkter uppgick till 68,9 mkr (33,7).
  • Resultat före ränta på vinstandelslån uppgår till 22,8 mkr (17,0).
  • Räntekostnaden på vinstandelslånet uppgår till 18,3 mkr (14,8) vilket motsvarar en avkastning på 3,7% för perioden.
  • LTV (Loan to Value) i kreditportföljen uppgår till 49,6% (48,5).
  • Avkastningen på vinstandelslånet är i linje med fondens långsiktiga målsättning 6-8% per år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentlig­göra enligt Marknads­missbruks­förordningen.

Stockholm den 31 augusti 2022

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter. Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat mer än 150 krediter på totalt nästan 4 miljarder kronor.

Pressmeddelande (pdf)
Delårsrapport: 1 januari – 30 juni 2022 (pdf)
Kvartalsrapport: Q2-2022 (pdf)

Fler nyheter