PRESSMEDDELANDE

SBP Kredit sänder ut kallelse till skriftligt förfarande för ändring av fondens villkor

Onsdagen den 7 september 2022, kl 11.00

SBP Kredit AB (publ) föreslår förändring av fondens villkor. Villkoren berör enbart andels­klass A (ISIN SE0014782827) vilket gör att enbart inne­havare av andels­klass A deltar. Omröst­ning sker genom skriftligt för­farande som meddelas alla som är registrerade inne­havare per avstämnings­dagen den 5 september 2022.
De före­slagna ändringarna innebär främst utökad ram från 1 000 000 000 kronor till 3 000 000 000 kronor för vinstandels­lån andels­klass A (ISIN SE0014782827).

Orsaken till för­ändringen är att SBP Kredit AB vill ha möjlig­het att fram­över utöka volymen på vinst­andels­lån för fort­satt till­växt i bolaget.

Full­ständiga villkor och de före­slagna ändringarna samt beskriv­ning av förslaget finns på sbpkredit.se.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknads­missbruks­förordningen.

 

För vidare information, vänligen kontakta:
Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB (publ)
070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

 

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat mer än 150 krediter på totalt över 3,8 miljarder kronor.

=>  Pressmeddelande (pdf)
=>  Kallelse till skriftligt förfarande (pdf)
=>  Reviderade villkor (pdf)