PRESSMEDDELANDE

SBP Kredit upprättar grönt ramverk samt överväger att ta upp gröna lån

Tisdagen den 9 november 2021, kl 08.00

SBP Kredit AB (publ) har tagit fram ett ram­verk för grön finansiering som skapar för­ut­sätt­ningar att emittera gröna lån. Ram­verket för grön finansiering beskriver de investeringar som leder till mindre
energi­användning och lägre klimat­påverkan och kvalificeras därmed att finansieras med gröna lån.

Ramverket har utformats i linje med både Green Bond Principles och Green Loan Principles1.

Ramverket ger SBP Kredit möjlig­het att emittera grön skuld, där likviden enbart används för finansiering av de gröna projekt och till­gångar som kvalificerats enligt ram­verket för grön finansiering. SBP Kredit avser att regel­bundet rapportera avseende under­liggande gröna projekt och till­gångar. En rapport kommer årligen att publiceras på bolagets hem­sida.

Ramverket har utvärderats av en oberoende tredje part, CICERO (Center for International Climate Research), som är ett klimat­forsknings­institut. Ram­verket, samt relaterade styr­dokument och rapporterings­standarder, erhöll klassificeringen ”Light Green” och ”Good” från CICERO.

Det gröna ramverket samt utvärderingen från CICERO finns till­gänglig på sbpkredit.se.

SBP Kredit har även, genom syster­bolaget SBP Kredit II AB (publ), givit Pareto Securities AB upp­drag att i egenskap av ”sole bookrunner” arrangera möten med investerare i syfte att under­söka möjlig­heten att emittera säker­ställda kapital­andels­bevis med en för­väntad volym om cirka 400 – 500 miljoner kronor och med en löptid om 5 år. Som tidigare kommunicerats har den tänkta emissionen erhållit BBB- i preliminär kredit­rating från Scope. Brutto­likviden från emissionen avses i sin helhet användas till fort­satt expansion av SBP Kredits låne­portfölj. En kapital­marknads­transaktion kan komma att följa för­behållet rådande marknads­förhållanden.

För vidare information, vänligen kontakta:
Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert@svenskbostadspartner.se

1) Green Bond Principles är utgivna av International Capital Market Association (ICMA) och Green Loan Principles är utgivna av LMA (Loan Market Association)

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 130 krediter på totalt över 3 miljarder kronor.