Medarbetare

Våra medarbetare

Vi har lång erfarenhet av både projekt­utveckling och bank­verk­sam­het. Eftersom vi är specialister inom fastighets­finansiering kan vi erbjuda lösningar som passar just ditt projekt. Vi är lösnings­orienterade, snabba och behandlar våra kunder professionellt. 

SBP lånar inte bara ut pengar utan fungerar också som ett stöd under hela projektet.

Matts Kastengren

VD

Matts är VD i SBP. Han är dessutom del­ägare och verk­sam inom Gillesvik-koncernen sedan 2005. Gillesvik äger och för­valtar fastig­heter i Stockholms­området. Tidigare arbetade Matts inom Corporate Finance på Carnegie under fem år och har även erfaren­het av projekt­utveck­ling av bostäder. Nuvarande styrelse­uppdrag i Förvaltnings­aktie­bolaget Teoge, Turako AB och Speed­ment AB samt diverse bolag inom Gillesviks­koncernen.

johan björklund

Arbetande styrelse­ordförande

Leder och äger SannMatt AB till­sammans med familjen. SannMatt AB bedriver investerings- och kapital­­förvaltnings­­verksamhet. Tidigare bl a VD och koncern­chef i Catella AB. Lång erfaren­het från styrelse­­arbete i såväl börs­bolag som bolag inom den finans­iella sektorn. Nuvarande styrelse­­uppdrag är bl a Turako AB (ordf), Turako Skol­­fastig­heter AB (ordf), FB Bostad AB (ordf), Lillskär AB (ordf) samt God Fond i Sverige AB (ledamot).

ANNA ELVANDER

Kundansvarig

Som kund­ansvarig ut­värderar och analys­erar Anna nya kredit­­för­fråg­­ningar och säker­ställer ett optimalt affärs­upplägg. Är med under hela kreditens löptid för att säkerställa att projektet fortskrider enligt plan. Har 15 års erfaren­het från bank, bl a som ansvarig för ett antal större fastig­hets­kunder, del­tagit i kredit­kommitté, hanterat problem­krediter och arbetat på bank­filial i New York.

Emelie skott gudmundsson

Kundansvarig

Som kundansvarig följer Emelie projekten från start till mål. Från första kundkontakt med diskussion och analys av projekten till avtal, utbetalning av lån och uppföljning. Emelie har 10 års erfarenhet från bank, dels som kundansvarig på företagssidan med helhetsansvar för kundens affär, och dels som kredit­analytiker på kreditavdelningen.

Johan von schoting

Kundansvarig

Johans jobb som kundansvarig innebär att han håller i hela finansieringsprocessen från ansökan till utbetalning. Han har mångårig erfarenhet från bank och fastighetsbolag, bland annat som analytiker av byggsektorn och kundansvarig för större fastighetsengagemang. Han har även varit verksam med fastighetsprojekt i Tyskland och Ukraina.

Louise Sjöberg

Kundansvarig

Som kundansvarig är Louise med i hela processen, allt ifrån kundkontakt, analys av projekt, utbetalning av lån och uppföljning. Hon har över sju års erfarenhet från bank, där hon bland annat jobbat med företagskunder i olika segment, senast som kundansvarig för stora företagskunder.

Lotta Asp

Kundstöd

Som kundstöd hanterar Lotta admin­istra­tionen gentemot kund och kundansvarig. Hon tar bl a fram avtal, låne- och säkerhetshandlingar för nya och befintliga kunder. Lotta har 32 års erfarenhet från bank, bl a som kund­stöd mot börs­noterade fastighets­bolag och för problem­krediter.

Åsa geeber

Kundstöd 

Som kundstöd hanterar Åsa all administration gentemot kund och kundansvariga. Hon tar bl a fram avtal och lånedokumentation inför utbetalning av lån samt sänder ut aviseringar. Åsa har 21 års erfarenhet från bankuppdrag, varav de senaste 8 åren som från kundstöd mot börsnoterade fastighetsbolag.

Albert Olofsson

CFO

Som CFO ansvarar Albert för bolagets finansiering och ekonomi samt för rapportering och hantering av vårt vinstandelslån. Verksamheten är kapitalintensiv och kräver en kontroll över både inflöden och utflöden av kapital. Har över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har de senaste 10 åren varit ansvarig för finansfunktionen på Atrium Ljungberg.

håkan dorm

Kreditchef

Håkan jobbar sen drygt 6 år som egen konsult inom finansiering och innehar bland annat styrelseposter i två Sparbanker. I övrigt jobbar Håkan som oberoende rådgivare till kreditinstitut vad avser problemkrediter, mm. Håkan startade sitt yrkesliv hos Handelsbanken Corporate Finance i 8 år för att sedan ansvara för hanteringen av problemkrediter i Swedbank under knappt 20 år.