Stämmokommuniké från årsstämma i SBP Kredit AB (publ) 16 maj 2024

SBP Kredit AB (publ) har per den 16 maj 2014 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden
beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för
de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 3 800 kr per A-aktie och 60 kr
per B-aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 16 maj 2014.

Beslut kring fastställande av resultat‐ och balansräkning

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget avseende räkenskapsåret 2023
såsom dessa intagits i årsredovisningen. Beslutades att, enligt revisors förslag, bevilja styrelsen
och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter för
det gångna räkenskapsåret

Beslut avseende val av styrelse, revisor och arvoden

Beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av sex (6) styrelse-
ledamöter med en (1) styrelsesuppleant samt en (1) revisor och noll (0) revisorssuppleanter.

Beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, som styrelseledamöter utse genom omval
Matts Kastengren, Johan Björklund, Christian Dahlberg, Håkan Dorm och Johanna Cerwall. Som
styrelsesuppleant beslutades utse genom omval Carl-Johan Kastengren. Samt för tiden intill slutet
av nästa årsstämma, beslutades att bolaget ska ha en (1) revisor utan några revisorssuppleanter,
och som revisor utse genom omval Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och med omval av Yulia
Zhuravel som huvudansvarig revisor.

Beslutades att arvode, för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå till
de oberoende styrelseledamöterna i styrelsen med totalt belopp om 225 000 kr samt att arvode
till revisorn ska utgå enligt löpande räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget
arvode utgår till ej oberoende ledamöter.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Henric Hersvall, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-938 56 43, henric.hersvall@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat totalt cirka 242 krediter på nästan 5,6 miljarder kronor.

Pressmeddelande 24-05-16 (PDF)

Fler nyheter