SBP Kredit AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021

Bolaget offentliggör härmed delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2021, vilken i sin helhet finns tillgänglig på www.sbpkredit.se.

  • NAV (Net Asset Value) för vinstandelslånet uppgår per 30 juni 2021 till 103,1% eller 10 310 kr/andel.
  • Det är fortsatt högtryck på bostadsmarknaden där prisuppgången senaste året varit stor. Detta tillsammans med stor efterfrågan på nya bostäder har inneburit fortsatt hög efterfrågan på byggnadskreditiv och annan fastighetsfinansiering.
  • Bolagets utestående kreditportfölj har under första halvåret ökat med 59 procent och uppgår vid halvårsskiftet till 738 mkr. Under perioden har 22 nya krediter beviljats med en total kreditvolym på 786 mkr. Totalt har bolaget beviljade kreditbeslut på 1 534 mkr vid halvårsskiftet.
  • Bolaget har fortsatt inga faktiska eller befarande kreditförluster. Schablonmässig reservering för kreditförluster har dock skett i enlighet med IFRS 9.
  • Bolagets intäkter uppgick till 29,6 mkr.
  • Resultat före ränta på vinstandelslån samt rörligt förvaltningsarvode uppgår till 17,0 mkr.
  • Räntekostnaden på vinstandelslånet uppgår till 14,8 mkr vilket motsvarar en avkastning på 3,6% för perioden.
  • LTV (Loan to Value) i kreditportföljen uppgår till 48,5%.
  • Avkastningen på vinstandelslånet i linje med fondens långsiktiga målsättning 6-8% per år.
  • Bolaget kommer under september att kalla till fordringshavarmöte för att genomföra mindre ändringar i villkoren för vinstandelslånet. Detta är kopplat till underliggande finansiering för att stödja fortsatt kredittillväxt.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

Stockholm den 30 augusti 2021

För vidare information vänligen kontakta:
Matts Kastengren, VD SBP Kredit AB (publ)
Tel 08- 790 59 00, info@sbpkredit.se

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 110 krediter på totalt ca 2 300 mkr.

Pressmeddelandet i pdf-format

Fler nyheter