SBP Kredit AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2021

SBP Kredit AB är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

Bolagets verksamhet startade den 7 december 2020 genom emission av kapital- och vinstandelslån (ISIN SE0014782827). Vinstandelslånet uppgår vid årsskiftet till 492 mkr. Lånet är upptaget till handel på NGM:s lista Miscellaneous Nordic AIF. Villkor och prospekt finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Bolaget offentliggör härmed årsredovisningen för 2021, vilken i sin helhet finns tillgänglig på www.sbpkredit.se.

  • Bolagets omsättning 2021 uppgår till 90,5 mkr och rörelseresultat före beräkning av rörlig ränta på vinstandelslånet uppgår till 41,7 mkr.
  • Räntan på vinstandelslånet uppgår till 34,9 mkr vilket motsvarar 7,1% avkastning under året. För perioden 7 december 2020 – 31 december 2021 ger det en avkastning på 6,7%, då uppstartskostnader belastade resultatet 2020. Räntan på vinstandelslånet betalas ut den 31 mars 2022 till innehavare på avstämningsdagen som är den 24 mars 2022.
  • NAV (Net Asset Value) för vinstandelslånet uppgår per 31 december 2021 till 106,71% eller 10 671 kr/andel
  • Årets resultat uppgår till 5,3 mkr
  • Bolaget har fortsatt inga faktiska eller befarande kreditförluster. Schablonmässig reservering för kreditförluster har dock skett i enlighet med IFRS 9
  • Kreditportföljen består vid årsskiftet av 55 krediter med totalt beviljad kredit om 2 040 mkr varav 1 142 mkr är utbetalt
  • LTV (Loan to Value) i kreditportföljen uppgår till 49,1%
  • Informationsmöte kommer att hållas den 19 maj. Inbjudan sker separat samt på bolagets hemsida.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

För vidare information vänligen kontakta:

Matts Kastengren, VD, SBP Kredit AB (publ)
Tel 070-288 42 80, matts.kastengren@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB (publ)
Tel 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 150 krediter på totalt över 3 miljarder kronor.

Pressmeddelande (pdf)
Årsredovisning 2021 (pdf)

Fler nyheter