SBP Kredit AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2020

SBP Kredit AB är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

Bolagets verksamhet startade den 7 december 2020 genom emission av kapital- och vinstandelslån (ISIN SE0014782827) med ett sammanlagt belopp om 412 mkr och i samband med detta förvärvade bolaget koncerninternt en initial kreditportfölj. Lånet är upptaget till handel på NGM:s lista Miscellaneous Nordic AIF. Villkor och prospekt finns tillgängligt på bolagets hemsida. 

Bolaget offentliggör härmed årsredovisningen för 2020, vilken i sin helhet finns tillgänglig här:

  • NAV (Net Asset Value) för vinstandelslånet uppgår per 31 december 2020 till 99,5% eller 9 951 kr/andel.
  • Verksamheten utvecklas enligt plan. Årets resultat är belastat med emissionskostnader samt engångskostnader för övergång till IFRS med totalt 3 798 tkr, vilket tillsammans med den korta verksamhetsperioden förklarar nedgången i NAV.
  • Bolaget har fortsatt inga faktiska eller befarande kreditförluster. Schablonmässig reservering för kreditförluster har dock skett i enlighet med IFRS 9.
  • Kreditportföljen består vid årsskiftet av 38 krediter med totalt beviljad kredit om 857 mkr varav 464 mkr är utbetalt.
  • LTV (Loan to Value) i kreditportföljen uppgår till 49,5%. Detta är något lägre än normalt kopplat till starkt kreditinflöde under slutet av året.
  • Under början av 2021 har verksamheten fortsatt att utvecklas väl och i slutet av februari fanns beviljade kreditavtal om 1 267 mkr varav 596 mkr är utbetalt.
  • Informationsmöte kommer att hållas digitalt den 20 maj. Inbjudan sker separat samt på bolagets hemsida.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

Stockholm den 31 mars 2021

För vidare information vänligen kontakta:
Matts Kastengren, VD SBP Kredit AB (publ)
Tel 08- 790 59 00, info@sbpkredit.se

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 100 krediter på totalt ca 2 000 mkr.

Se pressmeddelandet på News powered by Cision
Pressmeddelandet i pdf-format

Fler nyheter