SBP Kredit AB offentliggör bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023

SBP Kredit AB (publ) är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

SBP Kredit AB (publ) har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån (ISIN SE0014782827) vilka är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i
Stockholm.

Bolaget offentliggör härmed bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2023, vilken i sin helhet finns tillgänglig på www.sbpkredit.se.

  • NAV (Net Asset Value) för vinstandelslånet uppgår per 31 december 2023 till 106,71 % eller 10 671 kr/andel.
  • Under första halvåret 2023 har utmaningarna på fastighetsmarknaden fortsatt med stigande räntor och kraftig inflation. Efterfrågan på fastighetslån var avvaktande under årets första hälft för att sedan följas av stor aptit under andra hälften av 2023.
  • Bolagets utestående kreditportfölj har under året ökat från 1 062 mkr till 1 149 mkr vid årsskiftet. Kreditportföljen består vid årsskiftet av 66 krediter. Totalt har bolaget beviljade kreditbeslut på 1 853 mkr vid årsskiftet.
  • Bolaget har fortsatt inga konstaterade kreditförluster. Reservering för befarade kreditförluster sker i enlighet med det modellbaserade IFRS regelverket.
  • Bolagets intäkter uppgick till 124,8 mkr (151,0).
  • Resultat före ränta på vinstandelslån uppgår till 56,8 mkr (67,0).
  • Räntekostnaden på vinstandelslånet uppgår till 45,5 mkr (55,4) vilket motsvarar en avkastning på 6,71% för perioden (8,17%). Ränta på vinstandelslånet betalas ut den 31 mars 2024 till fondandelsinnehavare.
  • LTV (Loan to Value) i kreditportföljen uppgår till 52,7% (51,0%).
  • Avkastningen på vinstandelslånet är i linje med fondens långsiktiga målsättning 6-8% per år.
  • Årsstämma planeras att hållas den 31 Maj 2024.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

Stockholm den 27 februari 2024

För vidare information vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Henric Hersvall, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-938 56 43, henric.hersvall@sbpkredit.se

Pressmeddelande 24-02-27 (pdf)

Fler nyheter