SBP Kredit AB offentliggör årsbokslut för perioden 1 januari – 31 december 2023

SBP Kredit AB (publ) är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

SBP Kredit AB (publ) har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån (ISIN SE0014782827) vilka är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Bolaget offentliggör härmed årsbokslut för perioden 1 januari – 31 december 2023, vilken i sin helhet
finns tillgänglig på www.sbpkredit.se.

 • NAV (Net Asset Value) för vinstandelslånet uppgår per 31 december 2023 till 106,71 % eller 10 671
  kr/andel.
 • Under första halvåret 2023 har utmaningarna på fastighetsmarknaden fortsatt med stigande räntor
  och kraftig inflation. Efterfrågan på fastighetslån var avvaktande under årets första hälft för att
  sedan följas av stor aptit under andra hälften av 2023.
 • Bolagets utestående kreditportfölj har under året ökat från 1 062 mkr till 1 149 mkr vid årsskiftet.
  Kreditportföljen består vid årsskiftet av 66 krediter. Totalt har bolaget beviljade kreditbeslut på
  1 853 mkr vid årsskiftet.
 • Bolaget har fortsatt inga konstaterade kreditförluster. Reservering för befarade kreditförluster sker i
  enlighet med det modellbaserade IFRS regelverket.
 • Bolagets intäkter uppgick till 124,8 mkr (151,0).
 • Resultat före ränta på vinstandelslån uppgår till 56,8 mkr (67,0).
 • Räntekostnaden på vinstandelslånet uppgår till 45,5 mkr (55,4) vilket motsvarar en avkastning på
  6,71% för perioden (8,17%). Ränta på vinstandelslånet betalas ut den 2:a april 2024 till
  fondandelsinnehavare.
 • LTV (Loan to Value) i kreditportföljen uppgår till 52,7% (51,0%).
 • Avkastningen på vinstandelslånet är i linje med fondens långsiktiga målsättning 6-8% per år.
 • Årsstämma planeras att hållas den 31 Maj 2024.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

Stockholm den 27 mars 2024

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Henric Hersvall, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-938 56 43, henric.hersvall@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat totalt ca 220 krediter på nästan 5,3 miljarder kronor.

Pressmeddelande årsbokslut 2023 (PDF)

Fler nyheter