Kallelse till årsstämma – torsdag 16 maj 15:00

Härmed kallas aktieägarna i SBP Kredit AB, org nr 559242-5945, till årsstämma torsdagen den 16 maj
2024 kl 15.00
. Stämman kommer att hållas på bolagets kontor (Kungsgatan 71, 2tr) men du kommer
även att kunna närvara digitalt via Teams.

På stämman kommer ärenden enligt bifogade förslag till agenda att behandlas. Styrelsens förslag till
vinstdisposition, årsredovisning samt styrelsens förslag till agendapunkterna kommer att skickas ut till
samtliga aktieägare ca 1 vecka före stämman.

Rätt att rösta på stämman har samtliga aktieägare införda i bolagets aktiebok.

I samband med stämman kommer även en presentation att ske av marknaden och bolagets utveckling
under kvartal ett 2024 samt en presentation av och diskussion kring planer och ambitioner för det
kommande året.

Kallelse till årsstämman kommer även att ske i Svenska Dagbladet samt i Post- och Inrikes tidningar.

Aktieägarare som önskar delta på stämman bör anmäla sig senast den 15 maj 2024 till Henric Hersvall,
henric.hersvall@sbpkredit.se

Om du vill närvara digitalt så återfinns länk med inloggningsuppgifter i digital kallelse.

AGENDA

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. VD presentation;
 7. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
 8. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 9. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
  balansräkningen;
 10. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 11. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande
  fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 12. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 13. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och
  revisorssuppleanter;
 14. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
  bolagsordningen.

Kallelse till årsstämma 2024 (PDF)

Fler nyheter