Vår styrelse

Vi har lång erfarenhet av fastigheter, finansmarknaden och bank.  Styrelsen har det yttersta ansvaret för SBP Kredits organisation och förvaltning.

Styrelsen består av fyra ordinarie styrelseledamöter och en suppleant, inklusive ordförande. Enligt gällande bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och lägst noll och högst fem suppleanter.

johan björklund

Styrelseordförande

Johan är verksam i SBP som ledamot i kreditkommittén. Han leder och äger SannMatt AB till­sammans med familjen. SannMatt AB bedriver investerings- och kapital­­förvaltnings­­verksamhet. Tidigare bl a VD och koncern­chef i Catella AB. Lång erfaren­het från styrelse­­arbete i såväl börs­bolag som bolag inom den finans­iella sektorn. Nuvarande styrelse­­uppdrag är bl a Turako AB (ordf), Turako Skol­­fastig­heter AB (ordf), FB Bostad AB (ordf) och God Fond i Sverige AB (ledamot).

Matts Kastengren

Styrelseledamot

Matts är verksam i SBP som ledamot i kredit­kommittén. Han är även del­ägare och verk­sam inom Gillesvik-koncernen sedan 2005. Gillesvik äger och för­valtar fastig­­heter i Stockholms­­området. Tidigare arbetade Matts inom Corporate Finance på Carnegie under fem år och har även erfaren­­het av projekt­­utveck­ling av bostäder. Nuvarande styrelse­­uppdrag är bl a Förvaltnings­­aktie­­bolaget Teoge, Turako AB, Gica Fastigheter AB och Verde Fastigheter AB samt diverse bolag inom Gillesviks­koncernen.

Christian Dahlberg

Styrelseledamot

Christian har en lång bakgrund inom finans­branschen och driver idag ett Family Office i Stockholm. Christian var 2004-2009 VD på SEB i New York och ansvarade då för SEB:s verk­sam­het i Nord­amerika. Mellan åren 1996-2004 arbetade Christan på SEB Merchant Banking i Stockholm och då som ansvarig för en grupp större företags­kunder. Innan dess arbetade Christan på Handels­banken i New York som kund­ansvarig inom stor­företags­gruppen.

håkan dorm

Styrelseledamot

Håkan jobbar sedan drygt 10 år som egen konsult inom finansiering och innehar bland annat en styrelsepost i en Sparbank. I övrigt jobbar Håkan som oberoende rådgivare till kreditinstitut vad avser problemkrediter, mm. Håkan startade sitt yrkesliv hos Handelsbanken Corporate Finance i 8 år för att sedan ansvara för hanteringen av problemkrediter i Swedbank under knappt 20 år.

Carl-johan kastengren

Styrelsesuppleant

Driver och äger tillsammans med familjen Gillesvik AB-koncernen, som bedriver fastighets- och kapitalförvaltningsverksamhet.

Nuvarande styrelseuppdrag är bl a Mackmyra Svensk Whisky AB, Brandkontoret AB och Julius & Nils Westerdahls stiftelse.