Vår styrelse och

våra medarbetare
Vi har lång erfarenhet från projektutveckling och bankverksamhet. Vi skapar förutsättningar för dig att genomföra fastighetsprojekt i Sverige.

Vår styrelse

johan björklund

Styrelseordförande

Leder och äger SannMatt AB till­sammans med familjen. SannMatt AB bedriver investerings- och kapital­­förvaltnings­­verksamhet. Tidigare bl a VD och koncern­chef i Catella AB. Lång erfaren­het från styrelse­­arbete i såväl börs­bolag som bolag inom den finans­iella sektorn. Nuvarande styrelse­­uppdrag är bl a Turako AB (ordf), Turako Skol­­fastig­heter AB (ordf), FB Bostad AB (ordf), Lillskär AB (ordf) samt God Fond i Sverige AB (ledamot).

Matts Kastengren

Styrelseledamot och VD

Matts är VD i SBP. Han är dessutom del­ägare och verk­sam inom Gillesvik-koncernen sedan 2005. Gillesvik äger och för­valtar fastig­heter i Stockholms­området. Tidigare arbetade Matts inom Corporate Finance på Carnegie under fem år och har även erfaren­het av projekt­utveck­ling av bostäder. Nuvarande styrelse­uppdrag i Förvaltnings­aktie­bolaget Teoge, Turako AB och Speed­ment AB samt diverse bolag inom Gillesviks­koncernen.

Christian Dahlberg

Styrelseledamot

Christian har en lång bakgrund inom finans­branschen och driver idag ett Family Office i Stockholm. Christian var 2004-2009 VD på SEB i New York och ansvarade då för SEB:s verk­sam­het i Nord­amerika. Mellan åren 1996-2004 arbetade Christan på SEB Merchant Banking i Stockholm och då som ansvarig för en grupp större företags­kunder. Innan dess arbetade Christan på Handels­banken i New York som kund­ansvarig inom stor­företags­gruppen.

håkan dorm

Styrelseledamot

Håkan jobbar sen drygt 6 år som egen konsult inom finansiering och innehar bland annat styrelseposter i två Sparbanker. I övrigt jobbar Håkan som oberoende rådgivare till kreditinstitut vad avser problemkrediter, mm. Håkan startade sitt yrkesliv hos Handelsbanken Corporate Finance i 8 år för att sedan ansvara för hanteringen av problemkrediter i Swedbank under knappt 20 år.

Carl-johan kastengren

Styrelsesuppleant

Driver och äger tillsammans med familjen Gillesvik AB-koncernen, som bedriver fastighets- och kapitalförvaltningsverksamhet.

Nuvarande styrelseuppdrag är bl a Mackmyra Svensk Whisky AB, Brandkontoret AB och Julius & Nils Westerdahls stiftelse.

Våra medarbetare

Albert Olofsson

CFO

Som CFO ansvarar Albert för bolagets finansiering och ekonomi samt för rapportering och hantering av vårt vinstandelslån. Verksamheten är kapitalintensiv och kräver en kontroll över både inflöden och utflöden av kapital. Har över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har de senaste 10 åren varit ansvarig för finansfunktionen på Atrium Ljungberg.

Albert Olofsson

Emelie skott gudmundsson

Kundansvarig

Som kundansvarig följer Emelie projekten från start till mål. Från första kundkontakt med diskussion och analys av projekten till avtal, utbetalning av lån och uppföljning. Emelie har 10 års erfarenhet från bank, dels som kundansvarig på företagssidan med helhetsansvar för kundens affär, och dels som kredit­analytiker på kreditavdelningen.

ANNA ELVANDER

Kundansvarig

Som kund­ansvarig ut­värderar och analys­erar Anna nya kredit­­för­fråg­­ningar och säker­ställer ett optimalt affärs­upplägg. Är med under hela kreditens löptid för att säkerställa att projektet fortskrider enligt plan. Har 15 års erfaren­het från bank, bl a som ansvarig för ett antal större fastig­hets­kunder, del­tagit i kredit­kommitté, hanterat problem­krediter och arbetat på bank­filial i New York.

Åsa geeber

Kundstöd 

Som kundstöd hanterar Åsa all administration gentemot kund och kundansvariga. Hon tar bl a fram avtal och lånedokumentation inför utbetalning av lån samt sänder ut aviseringar. Åsa har 21 års erfarenhet från bankuppdrag, varav de senaste 8 åren som från kundstöd mot börsnoterade fastighetsbolag.

Lotta Asp

Kundstöd

Som kundstöd hanterar Lotta admin­istra­tionen gentemot kund och kundansvarig. Hon tar bl a fram avtal, låne- och säkerhetshandlingar för nya och befintliga kunder. Lotta har 32 års erfarenhet från bank, bl a som kund­stöd mot börs­noterade fastighets­bolag och för problem­krediter.