GDPR-POLICY

Syftet med denna policy är att säker­ställa att SBP Kredit AB (”SBP”) hanterar person­uppgifter i enlig­het med EU:s data­skydds­förordning (General Data Protection – GDPR).

Vårt dataskydds­arbete

För att vi på SBP ska kunna bedriva vår verksam­het behöver vi behandla person­uppgifter. Vi värnar om din personliga integ­ritet och är måna om att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina och andras person­uppgifter.

I vår GDPR-policy beskriver vi bland annat vilka typer av person­uppgifter vi behandlar och hur länge vi sparar dem.

Styrelsen ansvarar för att behand­lingen av person­uppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och upp­dateras vid behov.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Allmänt om behandling av person­uppgifter

Det över­gripande ändamålet med behand­lingen av dina person­uppgifter är att kontrollera och pröva ansökan om finansiering för ett kund­företag.

Behand­lingen av person­uppgifter sker huvud­sakligen i samband men att ett kund­företag ansöker om att bli kund hos oss där upp­gifter om dig i egenskap av ägare, före­trädare, fullmakts­havare, kontakt­person eller borgens­man, behandlas.

Det före­kommer att vi komp­letterar de upp­gifter du lämnat till oss med information från offentliga register till exempel UC och Bolagsverket.

Personuppgiftsansvarig:
SBP Kredit AB
Org nr: 559067-4825

Typ av uppgifter

Den information som vi behandlar om dig är t.ex.:

 • Uppgifter om dig som firma­tecknare eller före­trädare för ett kund­företag såsom namn, person­nummer och adress­uppgifter.
 • Dina kontakt­uppgifter i form av e-postadress och mobil­telefon­nummer.
 • Information hän­förlig till KYC-regler (Know Your Customer) och som vi är skyldiga enligt lag att hämta in och spara, såsom uppgifter om verklig huvudman.
 • Information om dig av finansiell natur såsom betalnings­anmärkningar, inkomst­taxering och kredit­åtaganden.
 • Uppgifter om dig som borgens­man såsom namn, person­nummer, adress­uppgifter till­gångar och skulder.
 • Uppgifter om dig som kund­företags kund, såsom förhands­avtal med bostads­rätts­förening.
 • Uppgifter om dig som investerare i SBP, såsom namn, person­nummer och adress­uppgifter.

Ändamål med behandling av uppgifter

Vi behandlar endast dina person­uppgifter så länge det finns rättslig grund för det. De rättsliga grunderna som SBP kan ha för en behandling är att:

 • Fullgörande av rättslig för­pliktelse eller myndighets­beslut.
 • Fullgörande av avtal.
 • Behandlingen ligger i både den registrerade personens och SBP:s intresse.
 • Du har samtyckt till behandlingen.

Vi behandlar dina person­uppgifter i syfte att:

 • Säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du i egen­skap av firma­tecknare eller före­trädare för ett företag (juridiska person), ansöker för företagets räkning om att bli kund hos oss.
 • Dokumentera, administrera och fullgöra det avtal mellan oss och ett kund­företag som du är firmatecknare eller företrädare för. En förutsätt­ning för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig är att vi får ta del av person­uppgifter om firma­tecknare eller före­trädare för företaget.
 • I kredit­beredningen och inför utbetal­ning av kredit, validera information som kund­företaget inlämnat.
 • Göra en bedömning av din förmåga som borgens­man att infria dina åtaganden.
 • I syfte att uppfylla de lagar som gäller för vår verksamhet som ”Know Your Customer”-information.

Lagring

SBP kommer att lagra och behandla dina person­uppgifter så länge det finns rättslig grund för det. Generellt gäller att vi kommer att spara person­uppgifterna så länge avtals­förhållandet med dig består och därefter i högst 10 år, i enlighet med regler för preskription.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång till dina person­uppgifter
Du har rätt att få ta del av dina person­uppgifter som finns registrerade hos oss i enlighet med gällande data­skydds­lagstiftning.

Rätt till rättelse
Om du misstänker eller upptäckt att en person­uppgift är felaktig, ofull­ständig eller irrelevant har du rätt att begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna.

Dataportabilitet
Om du vill få ut dina person­uppgifter från SBP för att kunna använda dem på annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt format och överföra dem till annan person­uppgifts­ansvarig. Notera också att denna rättig­het är begränsad till upp­gifter som behandlas med stöd av ditt sam­tycke och att det bara gäller sådana person­uppgifter som du har lämnat själv.

Radering
Om de person­uppgifter vi behandlar om dig inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som när de samlades in, har du rätt att begära att dessa raderas. Notera dock att vissa person­uppgifter inte kan raderas trots att du vill det. Skälet till detta är att vi ibland måste spara person­uppgifterna, t.ex. eftersom vi har ett avtal med dig eller att det finns rätts­liga för­pliktelser vi måste uppfylla.

Klagomål

Vid frågor rörande vår person­uppgifts­behandling, vänligen kontakta oss på nedan angivna kontakt­vägar. Om du anser att vi har behandlat dina person­uppgifter på ett felaktigt eller otillåtet sätt, kan du anmäla detta till Datainspektionen.

Ladda ner:

=> GDPR-policy för SBP Kredit AB (pdf)

Se även:

=> Så använder vi cookies